Konsesjonstakst

Ved alle frivillige eierskifter på landbrukseiendommer bør det tas utgangspunkt i en konsesjonstakst.

Ved alle frivillige eierskifter på landbrukseiendommer bør det tas utgangspunkt i en konsesjonstakst. Konsesjonstaksten danner grunnlaget, der alle berørte parter deltar, samt at en revisor eller regnskapsfører som har gode kunnskaper i landbruksregnskap. En vil her også kunne avdekke de skattemessige forhold rundt eierskiftet. takstmannen og regnskapsfører vil her kunne gi gode råd i forbindelse med eierskifte.

Etter konsesjonslovens § 1 nr. 4 er ett av lovens formål å tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling pålandbrukseiendommer. Avkastningsverdien er utgangspunktet for verdisetting. Det omsettes en god del konsesjonspliktige landbrukseiendommer med små jord – og /- eller skogbruksressurser.

Mange slike eiendommer har i dag meget begrenset næringsmessig betydning for eierne og har ofte størst interesse som boligeiendom. Det er derfor gitt adgang til i større grad å tillegge boverdien som en vesentlig verdi av eiendommen. Ofte er maskinparken gammeldags og tilfredsstiller ikke dagen krav.

Nyinnkjøp vil derfor ikke være økonomisk forsvarlig. Myndighetene har derfor i større grad akseptert at boverdien tillegges som en vesentlig del av eiendommen.

Driftsbygningen er ofte i dårlig forfatning og er ikke tilpasset dagen behov. En kan risikere at slike bygninger vil få en negativ verdisetting.

Kontakt oss

Telefon: 33 19 98 59
E-post: salg@staverntaksering.no


Adresse:
Moen 12, 3948 Porsgrunn