Byggesøknad

Når må du søke om byggetillatelse?

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN  gir regler for når og hvordan man må sende søknad om nybygg, tilbygg, garasje etc.

FULL BYGGESØKNAD
For nybygg og vesentlige ombygninger må det sendes ”Søknad om Byggetillatelse”. Dette må gjøres av profesjonelle, f.eks. av den byggmesteren du har engasjert til å utføre arbeidet. Søknaden blir sendt Plan- og Bygningsetaten i din kommune, og byggingen kan først starte når byggetillatelse foreligger.

FORENKLET BYGGEMELDING
For mellomstore tiltak som f.eks. garasje, balkong, og tilbygg inntil 50 m2, holder det å sende ”Melding om tiltak”. Dette kan du gjøre selv, og behandlingstiden i Plan- og Byggetaten er kortere enn ved ”full” byggesøknad.

SØKNAD KREVES IKKE
for mindre fasadeendringer eller tilbygg inntil 15 m2. Dette forutsetter imidlertid at du ikke bygger noe som kommer nærmere enn 4 meter til naboen grense, eller har en mønehøyde på over 3 meter.

SÆRLIGE REGLER FOR BEVARINGS- OG LNF-OMRÅDER
I Larvik kommune er det viktige å merke seg spesielle regler for bevaringsområder og hytteområder. Alle tiltak i bevaringsområdene må forelegges Fylkeskommunen. I hytteområder er det ikke tillatt å føre opp garasjer, og det må søkes om oppføring av boder/uthus etc. I LNF-områder (landbruk, natur, fritid) må tiltak, uansett omfang, fremlegges kommunen (Jordlovens § 12).

Maks. tillatt bruksareal for hyttebebyggelse i Larvik kommune er 100/120 m2.

PLAN- OG BYGGETATEN ELLER SERVICEKONTORET
i kommunen eiendommen ligger, kan hjelpe deg dersom du er usikker på hvorvidt tiltaket ditt er søknadspliktig, eller du har andre spørsmål i den forbindelse.

Linker: http://www.servicetorget.no/fylker/vestfold/larvik-kommune.htm